Waarom deelnemen aan
Collectief Circulair Textiel

We willen met CCT graag aantonen dat het mogelijk is om op een andere wijze invulling te geven aan Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. Onze motivatie komt voort uit ervaring met bestaande UPV-systemen en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden. 

Onze missie

Het Collectief Circulair Textiel geeft invulling aan uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel in Nederland. We streven naar een UPV systeem waarin duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde centraal staan en waarbij samenwerking en transparantie de basis vormen voor de werking.

Onze visie is dat je samen met elkaar tot betere en breder gedragen ideeën en oplossingen komt. Daarom vertrekken we vanuit een andere vorm van governance: we verankeren inclusieve beslismodellen die open overleg en ideevorming stimuleren en waarbij transparantie een randvoorwaarde is. Samen met producenten, inzamelaars, recyclers, gemeenten, NGO’s en andere stakeholders initiëren we een UPV-systeem dat verder gaat dan de wettelijke doelstellingen.

Impact van de textielindustrie

In Europa wordt slechts 1% van de kleding gerecycled tot nieuwe kleding. Hoewel in Nederland de helft van het apart ingezamelde textiel al wordt hergebruikt (de stap boven recycling), is er ook nog veel onbenut potentieel. Bovendien wordt een groot deel van het textiel geëxporteerd voor hergebruik buiten Europa, waar het deels gedumpt of verbrand wordt. Dit is niet alleen zonde van de grondstoffen, maar ook schadelijk vanwege de resulterende vervuiling voor mens en milieu.

Een UPV-systeem waar duurzaamheid en transparantie
centraal staat

Het Collectief Circulair Textiel is uniek omdat het in tegenstelling tot klassieke producentenorganisaties niet enkel kostenefficiëntie centraal stelt. Traditioneel zetten producentenorganisaties in op het verzamelen en verwerken van afval tegen de laagst mogelijke kosten, waaraan de milieuwinst ondergeschikt is. Klassieke producentenorganisaties zijn vaak ook niet transparant, wat monitoring, overleg en controle bemoeilijkt.

Het Collectief Circulair Textiel kiest voor een andere koers, zet zich echter in om de textielketen te helpen verduurzamen. Vertrekpunt daarvoor is een andere governance structuur waarbij producenten, inzamelaars, recyclers, gemeenten, NGO’s, en organisaties met een sociaal oogmerk gezamenlijk strategische doelen formuleren waar het Collectief Circulair Textiel uitvoering aan moet geven. Bij het Collectief Circulair Textiel staat transparantie centraal omdat we ook menen dat transparantie nodig is voor vertrouwen, samenwerking en het versnellen van de verduurzaming.